Services

PROPERTY MANAGEMENT

บริหารอสังหาริมทรัพย์ ดูแลโครงการให้เหมาะสมต่อการใช้งาน 

Project Management

ก่อสร้างคลังสินค้าและโรงงานมาตรฐาน การออกแบบที่เจาะจง สำหรับลูกค้าแต่ละราย เพื่อให้ออกแบบโครงการให้เหมาะสมและตอบโจทย์ผู้ใช้บริการ

 

Have a question? Get in touch.

Scroll to Top