About us

ประวัติความเป็นมา

จากประสบการณ์ของผู้บริหารของ STP&I Public Company Limited (“STPI” ในตลาดหลักทรัพย์ฯ) ที่อยู่ในอุตสาหกรรมก่อสร้างและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มาก่อน ประกอบกับ STPI มีทรัพย์สินที่ดินเปล่ากว่า 1,000 ไร่ ในเขต จ.ชลบุรี จ.ระยอง โดยยังไม่รวมถึงอาคารโรงงาน อาคารคลังสินค้า และ พื้นที่กว่า 300 ไร่ บริเวณท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่ง STPI ได้จัดสรรงบประมาณลงทุนต่างหากในการเข้าซื้อคลังสินค้าที่สร้างเสร็จและมีผู้เช่าอยู่แล้ว รวมถึงอาคารสำนักงานและศูนย์การค้า ในวงเงินลงทุนกว่า 3,000 ล้านบาท เพื่อเพิ่มโอกาสที่จะขยายการลงทุนในภาคธุรกิจนี้

ปลายปี 2560 STPI ได้จัดตั้งบริษัท เอสทีพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด (STP&L) เพื่อประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และให้บริการเกี่ยวกับโลจิสติกส์ โดยซื้อที่ดินและคลังสินค้าที่มีสัญญาเช่าระยะยาว เช่าเต็มพื้นที่ และรับรู้รายได้ได้ทันที จำนวน 2 แห่ง ตั้งอยู่ที่อ. ลำลูกกา จ. ปทุมธานี และ อ. บางปะอิน จ. พระนครศรีอยุธยา

ต่อมาในเดือน ตุลาคม 2561 STP&L ได้ซื้อที่ดินและคลังสินค้าเพิ่มอีก 1 แห่ง ที่อ. บางบ่อ จ.สมุทปราการ ซึ่งมีผู้เช่าเต็มพื้นที่เช่นกัน และในเดือนมิถุนายน 2562 STP&L ได้ลงทุนซื้อโครงการศูนย์การค้าชุมชน Summer Hill และ อาคารสำนักงาน Summer Hub ตั้งอยู่บริเวณสถานี BTS พระโขนง กรุมเทพฯ ที่มีผู้เช่าเกือบเต็มพื้นที่ ทำให้ปี 2563 กลุ่มบริษัท มีรายได้จากการธุรกิจดังกล่าว เป็นจำนวนประมาณ 300 ล้านบาท และได้ลงทุนใน Land Bank เพิ่มอีก 2 แปลงริมถนนบางนาขาออกเพื่อรองรับการพัฒนาโครงการแบบ Built-to-Suit ด้วย

STP&L มุ่งมั่นเสนอสินค้าและบริการที่มีคุณค่า ทั้งในด้านคุณภาพ สถานที่ตั้ง และการบริการที่รวดเร็ว ตามความต้องการที่เฉพาะเจาะจงของลูกค้า

วิสัยทัศน์

เป็นผู้ให้บริการในอสังหาริมทรัพย์แบบผสมผสาน มีความหลากหลาย เพื่อกำไรและความคุ้มค่าสูงสุดในด้านประโยชน์การใช้สอยของผู้เช่า โดยให้บริการทั้งในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม (Industrial Real Estate) และอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรม (Commercial Real Estate) ยึดหลักการของการตอบสนองความต้องการที่ทันการณ์และยึดหยุ่น เพื่อความพอใจของลูกค้าแต่ละรายอย่างเฉพาะเจาะจง

นโยบายด้านธรรมาภิบาล

บริษัท เอสที พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด ตระหนักถึงความสาคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีความเชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะเป็นการเสริมสร้างความเป็นเลิศทั้งในด้านกระบวนการทำงานและกระบวนการบริหารจัดการ ซึ่งจะยกระดับผลการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นที่เชื่อถือต่อนักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งยังเป็นการเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
Scroll to Top